av.burakcanyaz@gmail.com
+90 538 246 10 24
ONLINE ÖDEME

Boşanma Avukatı

Anasayfa / Faaliyet Alanlarımız / Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı


Boşanma avukatı Av. Burak Can  Yaz, yıllardır boşanma davaları ve aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma davaları günümüz hukuk sisteminde en yaygın olarak görülen dava türlerinin başında gelmektedir. Ancak boşanma davası açmaya karar veren insanlar, bu konuda yoğun bir bilgi eksikliği çekmektedirler. Bursa Boşanma avukatı Av. Burak Can Yaz tarafından hazırlanan bu makale, Bursa boşanma davası konusunda yılların vermiş olduğu tecrübe ile en sık sorulan soruları cevaplamakta ve bu sayede boşanma davası açmayı düşünenlerin konu hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.

 

Boşanma davası açmak konusunda vereceğimiz ilk ve en önemli tavsiye dava sürecinde bir boşanma avukatı yardımından faydalanmanız olacaktır. Boşanma davasını kendi başınıza yürütmek veya arzuhalcilerden yahut tanıdık kişilerden dilekçe yardımı alarak ilerlemeye çalışmak tam anlamıyla ateşle oynamak anlamına gelir ve çok büyük riskleri içerisinde barındırır. Bu şekilde risklerin önüne geçmek isteyenler Bursa boşanma avukatı aramaları halinde ofisimizle iletişime geçebilirler.

 

Profesyonel bir yardımdan faydalanmaksızın açacağınız davalarda, hak kaybına uğramanız çok muhtemel olacaktır. Ve bu hak kayıplarının sonradan telafisi mümkün olmamaktadır. Profesyonel bir avukat yardımından faydalanmaksızın açılan boşanma davalarında karşılaşılan hak kayıplarından birkaçına örnek vermek gerekirse;

 

 • Tedbir nafakası talep edilmemesi,
 • Çocuğun geçici velayetine ilişkin talepte bulunulmaması,
 • İddia edilen olaylara ilişkin delillerin verilen süre içerisinde dosyaya sunulmaması ve bu sebeple ilgili delililin davada geçerliliğini yitirmesi,
 • Dayanılan delillere ilişkin (tanık, bilirkişi vb.) mahkemece hükmedilen gider avansının süresi içerisinde yatırılmaması,
 • Duruşmalara mazeret bildirmeksizin katılım sağlanmaması halinde davaların düşürülmesi,
 • Yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasının talep edilmemesi vb.

 

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 

Boşanma avukatı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, uygulanacak usul hükümleri ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda düzenlenmiş boşanma davalarına bakmatadır.

 

1-) Boşanma Davası Açarken Hangi Sebeplere Dayanabilirim?


Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri 161-166. maddeler arasında sayılmıştır. Bunlar;

 

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

 


2-) Boşanma Davasını Hangi Mahkemede Açmalıyım?


Boşanma davalarında yetkili mahkeme Türk Medeni Kanununun 168. maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca;

 

 • Davacının yerleşim yeri aile mahkemesi,
 • Davalının yerleşim yeri aile mahkemesi,
 • Tarafların davadan önceki altı ayda birlikte oturdukları yerin aile mahkemesi, boşanma davasında yetkili mahkemedir.

 


3-) Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Boşanma davası açılırken öncelikle boşanma sebeplerinin ve neticesinde boşanma isteğinin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı bir boşanma dava dilekçesi hazırlanır. Bu dilekçede boşanma konusunda ileri sürülen sebeplere dair deliller belirtilir ve dilekçe ekinde sunulur. Boşanma dilekçesi yukarıda yazılan yetkili mahkemelerden birisi adına düzenlenir ve boşanma davası yetkili yer adliye veznesinden  harçları ve masrafları ödenmek suretiyle açılır.

 

4-) Açılacak Boşanma Davasında Ne Kadar Masraf Yatırmam Gerekir?


Boşanma davası açılırken yapılacak masraf tutarı, tamamen dayanılan delillere ( bilirkişi, tanık sayısı vb.) bağlıdır. Ancak ortalama olarak 500-1.000 TL arasında bir masraf henüz dava açılırken davacı taraftan alınmaktadır. Alınan bu ücretten başvurma harcı, peşin harç, bilirkişi ücreti, tanık ücretleri vb. giderler düşüldükten sonra artan bir para kalırsa, dava sonunda davacıya iade edilmektedir. Bununla birlikte davacı boşanma davasını kazanırsa, yapmış olduğu masraflar talebi halinde davalı tarafa yüklenir, yani bunları davalı taraftan geri alır.

 

5-) Boşanma Davası Çok Uzun Sürer Mi?


Boşanma davalarında sürecin uzunluğu her şeyden önce boşanma davasının anlaşmalı/çekişmeli olmasına göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında bir ay gibi kısa bir sürede dava sonuçlandırılırken, çekişmeli boşanma davalarında nihai kararın alınması iki yıl sürebilmektedir.

 

6-) Anlaşmalı Boşanma / Çekişmeli Boşanma Ne Demek? Ayrımın Sebebi Nedir?


Anlaşmalı boşanma davası, tarafların bir araya gelerek hazırlayacakları bir protokol çerçevesinde boşanmalarını sağlayan dava yoludur. Anlaşmalı boşanma halinde, taraflar bir hukuk bürosunda bir araya gelerek, profesyonel bir boşanma avukatının yardımı ile, anlaşmış oldukları hususlar çerçevesinde bir “Anlaşmalı  Boşanma Protokolü” düzenletirler.

 

Sonrasında davacı taraf vekili bu protokolü boşanma dilekçesine ek yaparak dava açar ve yakın tarihe alınacak bir duruşma tarihi sonrasında taraflar tek celsede boşanmış olurlar.

 

Çekişmeli boşanma davasında ise taraflar arasında herhangi bir anlaşmanın varlığından bahsedilemez. Adı üzerinde, bu davada taraflar arasında çekişmenin varlığı esastır. Bu dava yolunda taraflardan her biri diğer tarafın haberi olmaksızın dava açabilir. Bu şekilde açılacak olan davada, davacı tarafın dilekçesi davalıya tebliğ olunacak, akabinde davalı taraf davacının iddialarına karşı bir dilekçe ile cevap verecektir.

 

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasına müteakip ilk olarak ön inceleme duruşması yapılacak, davanın görülmesine engel bir durumun bulunmaması halinde esasın inceleneceği celselere geçilecektir. Dava sonucunda hakim tarafların ileri sürdükleri iddialar ve sunmuş oldukları deliller çerçevesinde taleplerine göre boşanmalarına yahut boşanma davasının reddine karar verecektir.

 

Önemle belirtmek gerekir ki, uygulamada anlaşmalı boşanma davalarına önem gösterilmemesi çok büyük bir yanlıştır. Sebebi ise, çekişmeli boşanma davalarında yapılan bir yanlışın sonraki celselerde düzeltilmesi bazı durumlarda mümkün olabilirken; anlaşmalı boşanma davasında protokole yazılan ve yazılmayan maddelerin tarafları bağlayıcı oluşu ve daha sonraki süreçte aksinin hiçbir şekilde ileri sürülememesidir. Davanın tek celsede sonuçlanıyor oluşu, tarafların hata payını sıfıra indirmektedir. Bu sebeple de, anlaşmalı boşanma protokolü ileride hak kaybına sebebiyet vermemesi adına, mutlaka bir avukat yardımından faydalanmak suretiyle düzenlenmelidir.

 

7-) Açacağım Boşanma Davasında Duruşmalara Bizzat Katılmam Gerekiyor Mu?


Tarafların avukatları olması halinde duruşmalara bizzat katılım sağlamaları gerekmez, avukatları tarafları duruşmada temsil edebilir. Ancak bu durumun çok önemli bir istisnası vardır: Anlaşmalı bursa boşanma davalarında hakim tarafları bizzat dinleyerek, sunulan anlaşmalı boşanma protokolü konusunda hemfikirde olup olmadıklarını sorarak, tarafların cevaplarına göre karar verir. Bu sebeple de tarafların bursa boşanma avukatları bulunsa dahi duruşmaya bizzat katılması zorunludur. Aksi takdirde duruşma ertelenir, tarafların boşanmasına karar verilmez.

 

Hakim duruşmaya katılan taraflara yalnızca protokolü okuyup okumadıklarını ve bu şartlar altında boşanmayı kabul edip etmediklerini sormaktadır. Dolayısıyla bazı durumlarda karşılaşıldığı üzere, tarafların bu konuda mahkemeye çıkmaktan hiçbir şekilde korkmasına gerek yoktur. Hakimin soracağı soruya sadece “Evet” cevabını vermesi hatta başıyla onaylaması dahi bu durumda yeterli olacaktır.

 

8) Eşimden Boşanmak İstemiyorum, Nasıl Hareket Etmem Gerekir?


Boşanma davasında her iki taraf (davacı ve davalı) boşanma konusunda hemfikir oldukları takdirde herhangi bir problem yoktur. Hele ki taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde karşılıklı talepleri konusunda uzlaşma sağlamışsa, boşanma davası son derece hızlı ve pürüzsüz bir şekilde sonuçlanmaktadır.

 

Ancak sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesi de, taraflardan birinin boşanmak istememesi durumudur. Taraflardan biri, boşanmak istemediği takdirde, davanın reddedilmesi ve sürüncemede kalması için avukatı aracılığı ile elinden geleni yapacaktır.

 

Boşanma davasında amaç, davalının kusurunun ağırlığını ispat etmek ve bu şekilde boşanma kararı verilmesini sağlamaktır. Eğer ki karşı tarafın yani davalının kusuru hukuka uygun deliller çerçevesinde ispat edilemez ise, mahkeme boşanma davasının reddine karar verecektir.

 

Bu açıklamalar ışığında boşanmak istemeyen kişi tarafından yapılması gereken karşı tarafın iddiaları çerçevesinde kusurunun bulunmadığını yahut karşı tarafa nazaran kusurunun hafif kaldığını ispat etmeye çalışmak olacaktır. Örnek vermek gerekirse, davacı hakarete uğradığını iddia ederse, davalı bu hakaret fiilinin gerçekleşmediğini veya kendisine karşı gerçekleştirilen daha ağır bir fiile (örneğin yaralama) karşılık tepki olarak işlendiğini ispat etmeye çalışacaktır.

 

9-) Boşanma Davasını İlk Ben Açarsam Kazanma Şansım Artar Mı?


Boşanma davalarında bizlerce ilginç karşılanmakla birlikte, halkın büyük bir çoğunluğunda, davayı ilk açan tarafın kazanma şansının yüksek olduğu şeklinde yaygın ve bir o kadar da yanlış bir inanış var. Belirtmek gerekir ki böyle bir şeyin doğruluk payı bulunmamaktadır. Boşanma davalarında davayı kimin önce açtığının hükme herhangi bir etkisi yoktur. Hükme etki edecek unsurlar, tarafların iddiaları ve bu iddialarını dayandırdıkları delillerdir.

 

10-) Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?


Yine yaygın yanlış inanışlardan bir diğeri de boşanma davasında boşanma avukatı tutmanın zorunlu olduğu yolundaki inanıştır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Dileyen herkes kendi çabası ve bilgisiyle davasını açabilir yahut kendisine karşı açılan davada davalı olarak iddialarını ve savunmalarını dile getirebilir. Kişiler avukatları olmadan mahkemede kendilerini temsil edebilirler. Türk hukuk sisteminde boşanma davalarında avukat tutmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

Ancak bununla birlikte, boşanma davalarında yaşanılacak hak kayıplarının [ makalenin başında bu hak kayıpları örnek olarak sayılmıştır ] telafisi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple de hak kaybına uğramamak adına, davanın profesyonel bir bursa boşanma avukatı aracılığı ile takip edilmesi hayati önem taşımaktadır.

 

11-) Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?


Bursa Boşanma avukatı ücretleri bir çok faktöre bağlı olarak değişmekte olup, bu konuda en doğru bilgi, çalışmak istediğiniz boşanma avukatı ile yapılacak görüşme sonucunda elde edilecektir. Örnek vermek gerekirse davanın anlaşmalı-çekişmeli oluşu, dava dilekçesinde ileri sürülecek nafaka ve tazminat talepleri, müşterek çocuk olması durumunda bunların velayetine yönelik talepler, ortak malların paylaşımı ve daha bir çok faktör davaya ilişkin vekalet ücreti belirlenirken dikkate alınmaktadır.

 

Değişken faktörlerin yanında avukatların hizmet ve ücret ve fiyat politikaları da istenilecek olan vekalet ücretinin farklılaşmasına sebep olmaktadır. Örnek vermek gerekirse; A Hukuk Bürosu çekişmeli boşanma davasına ilişkin 15.000 TL vekalet ücreti talep ederken, B Hukuk Bürosunda bu ücret 25.000 TL olabilmektedir.

 

Sonuç olarak bursa boşanma avukatı seçerken dikkatli olmalı ve her şeyden önemlisi avukatınızın sizde güven duygusu oluşturmasına dikkat etmelisiniz. Unutmamalısınız ki, vekaleti çıkardıktan sonra avukatınız, boşanma davasına ilişkin yapılacak tüm işlemlerde sizin adınıza hareket ediyor olacaktır.

 

12-) Boşanma Davasında Kadınlar Hangi Haklara Sahiptir? Ne Çeşit Taleplerde Bulunabilirler?


Boşanma davasında kadınların sahip olduğu ilk hak herkesin bildiği üzere “nafaka”dır. Boşanma ile birlikte yoksulluğa düşecek olan kadınlar, boşanma davasının açılmasında diğer taraftan daha ağır kusurlu olmadıkça, mahkeme kararı ile, diğer eşin ekonomik durumuna uygun düşecek bir “yoksulluk nafakası”na hak kazanırlar.

 

Yoksulluk nafakası, mahkeme kararının kesinleşmesi ile ödenmeye başlanır. Ancak hemen belirtmekte fayda görüyoruz, dava dilekçesinde talep edilmiş olması şartıyla ve mahkemenin de uygun bulması koşuluyla, dava süresince de “tedbir nafakası” ödenmesi şart koşulabilir.Mahkemenin bu şekilde bir ara karar kurması halinde, dava süresi boyunca lehine nafakaya hükmedilen tarafa, her ay belirlenen tutar ödenir.

 

Boşanma davasında kadınların sahip olduğu bir diğer hak, müşterek çocukların bulunması halinde, çocukların velayetine sahip olma hakkıdır. Boşanma davasına ilişkin dilekçede bu konudaki talep ( dava süresi boyunca çocukların geçici velayetlerinin ve dava bitiminde velayetlerin kendisine verilmesi talebi ) mutlaka ileri sürülmelidir. Hakim burada çocuğun menfaatini gözeterek bir karar verecektir.

 

Boşanma davasının tarafı olan kadının, dava süresince ortak konutta kalma hakkı bulunmaktadır. Bu konuda yine dava dilekçesinde belirtilmelidir. Bununla birlikte hak kaybına uğramamak adına ortak konutun tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilmelidir. Bu şekilde hareket edildiği takdirde kadının rızası olmaksızın konutun satışı yapılamayacak, böylece diğer tarafın mal kaçırma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

 

Son olarak, şiddet gören kadınların, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği sahip olduğu haklar bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi, kendisine şiddet gösteren eşi hakkında uzaklaştırma kararı talep edebilmesidir. Bu şekilde bir talepte bulunması halinde yine bu talebin de dava dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Yine şiddete uğrayan kadınlar, uğramış oldukları şiddet sebebiyle karşı taraftan gerek maddi gerek manevi tazminat talep edebilirler.

 

13-) Boşanma Davasında Erkekler Hangi Haklara Sahiptir? Ne Çeşit Taleplerde Bulunabilirler?


Toplumda yaygın yanlış inanışlardan bir diğeri, boşanma davasında erkeğe nafaka bağlanamayacağına yönelik inanıştır. Hemen belirtelim ki, boşanma davasında erkeğe nafaka bağlanmasının önünde yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yoksulluk nafakasının kanuni dayanağını oluşturan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 175. Maddesi hükmü uyarınca:

 

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

 

Görüldüğü üzere, yasa koyucu yoksulluk nafakasına ilişkin kanuni düzenlemede “cinsiyet” unsurunu belirleyici bir kriter olarak saymamıştır. Bu sebeple de şartları oluştuğu takdirde boşanma davasında erkeklerin de nafaka hakkı bulunmaktadır. Buna ilişkin taleplerini boşanma davası dilekçesine eklemeleri gerekmektedir. Keza yine yukarıda açıklamasını yapmış olduğumuz dava süresince ödenen “tedbir nafakası” da erkekler yönünden bir haktır ve boşanma davasında talep edilebilir.

 

Boşanma davası açan erkek taraf, kadının kusurunu ve müşterek çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini kanıtladığı takdirde, müşterek çocukların velayetine sahip olabilecektir. Zira burada hakimin dikkate alacağı tek unsur çocuğun menfaati olacaktır. Çocuğun zarar görme ihtimali bulunması halinde, hakim çocuğun velayetini babaya verecektir.

 

Aldatılan yahut psikolojik şiddete maruz kalan erkekler de karşı taraftan manevi tazminat hakkına sahiptir. Bununla birlikte karşı tarafça bir fiziki şiddete maruz kalmaları halinde buna ilişkin maddi tazminat hakları da saklıdır.

 

Tarafların haklarının korunması ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için gerekli olan tüm hukuki başvurular avukatınız tarafından tamamlanacaktır.Boşanma avukatları adından da anlaşılacağı üzere boşanmak isteyen kişilere yardımcı olan profesyonellerdir. Pek çok boşanma davası türü olduğu için boşanma avukatları süreç hakkında ihtiyaç duyulabilecek bütün teknik bilgi ve ilerleyiş hakkında size yardımcı olur.

 

Bursa Boşanma Avukatı

 

Boşanma avukatı, boşanma davaları konusunda uzmanlaş profesyonel avukatlardır. Söz konusu boşanma davalarında sizi en iyi şekilde temsil edebilmek için gerekli olan bütün delilleri sizin adınıza toparlar. İster eşinizden habersiz bir şekilde boşanma, ister anlaşmalı, isterse çekişmeli boşanma davaları olsun, süreç içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü konuda boşanma avukatları sizin yanınızda olur.

 

Adından da anlayabileceğiniz üzere boşanma avukatları genel olarak boşanma davaları ile ilgilenir. Yalnız boşanma davaları tek bir türde olmadığı için her alanda farklı uzmanlıklara ihtiyaç duyulur. Aşağıda yer alan boşanma davaları çeşitlerine bakarak süreç hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

1- Anlaşmalı Boşanma Davaları: İsminden de anlayabileceğiniz gibi anlaşmalı boşanma davaları tarafların birbiriyle anlaşma içerisine girerek gerçekleştirdikleri boşanma türü olur. Bunun için her iki tarafın boşanmak için kesin olarak anlaşmaya varması yeterli olur. Mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka ve boşandıktan sonra yapılacak olan diğer şeyler hakkında iki tarafında anlaşıp bunu sözleşme ile makineye ibraz etmesi gerekir. Bir boşanma avukatı da anlaşmalı boşanma davalarında tarafların ihtiyaç duyabileceği her konuda yardımcı olur yukarıda adı geçen sözleşmenin iki tarafın da çıkarını korumak için doğru olarak hazırlandığından emin olur.

 

2- Çekişmeli Boşanma Davaları: Çekişmeli boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma davasının tam tersi olup taraflardan birinin boşanmayı istemesi ile başlar. Adından da anlaşılacağı üzere genellikle boşanma sürecinde bir çekişme söz konusu olup taraflardan birisi boşanmayı istemez. Mağdur olan eş ise mahkemeden istediği sonucu alabilmek için bir boşanma avukatına başvurur. Boşanma avukatı da mahkemeden gerekli sonucu alabilmek için ihtiyaç duyulan bütün delilleri, kanıtları ve şahitleri dava için hazırlar. Aynı şekilde eşinden boşanmak istemeyen ve bunun için haklı sebepleri bulunan kişiler için de aynı süreci yürüterek istenilen sonucu elde eder.

 

Boşanma Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

Boşanma avukatı aracılığı ile gerekli başvuruların yapılması sonrasında aile birliğinin sonlandırılması için dava açılacaktır. Bu sürece dair dikkate alınması gereken hususlar;

 

 • Boşanma sürecinde çekişmeli ya da anlaşmalı adım atma gibi bir hakkınız bulunmaktadır.
 • Anlaşmalı davalarda tarafların hem ayrılık hem de evliliğin bitmesinden kaynaklanan diğer konu başlıklarında orta yol bulmaları gerekir.
 • Nafaka, tazminat ya da çocuğun velayeti bunlardan sadece bazılarıdır. Bu konularda orta yolun bulunması ve bir boşanma metninin hazırlanması ile anlaşmalı boşanma tamamlanabilir.
 • Tarafların anlaşmalı bir biçimde boşanabilmeleri için evliliklerinin en az 1 sene boyunca devam etmesi gerekiyor. Evliliği biri seneden daha az sürmüş olan kişilerin anlaşmalı boşanma hakkı yoktur.
 • Tarafların anlaşmalı boşlanırken muhakkak davada hazır bulunmaları gerekir. Bu davaya sizi temsilen avukatınızın katılması söz konusu olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin davaya katılım sağlamaması durumunda davanın sonuçlandırılması fırsatını da kaybetmiş olursunuz.
 • Her iki tarafın da davada hazır bulunmasının istenmesinin sebebi ise kesinlikle kişilerin anlaşmalı boşanmaya kendi istekleri ile onay verdiklerini teyit etmektir. Ancak bu teyit ile beraber kişilerin boşanma prosedürlerine onya verilir.
 • Hakimin bu aşamada boşanma prosedürleri ve hazırlanan metne itiraz etme hakkı da vardır. Taraflardan birinin haklarının ihlal edildiği fark edilen durumlarsa hakim tarafından bazı maddelerin değiştirilmesi de istenebilir.

 

Siz de en kısa sürede konusunda yetkinliğini kanıtlamış olan isimler ile dava açma adımını tamamlayabilirsiniz. Dava açma süreci içerisinde tüm evrak derlemeleri ve başvurular vekaletinizi verdiğiniz boşanma avukatınız tarafından tamamlanır.

 

Boşanma Sonrası Takıların Taksim Edilmesi

 

Boşanma süreci içerisinde en büyük sorunların başında takılar gelmektedir. Kişilerin düğün sırasında takılan takıların kadının hakkı olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu takıların kadınlara verilen hediye olarak kabul edildiği ve kadının hakkı olduğu, bir bölüşme meydana geleceği zaman kadının haklarının savunulacağı bilinmelidir. Son senelerde kadın takısı şeklinde olmayan altınların eşler arasında eşit olarak paylaşılabileceği doğrultusunda da alınan kararlar vardır. 

 

Bursa Nafaka Davası 

 

Bursa boşanma avukatı aracılığı ile nafaka davası açma hakkınız da bulunuyor. Hem eşin hem de çocukların evlilik birliğinin bozulmasından sonra mağdur olmaması için nafaka olmazsa olmaz seçeneklerdendir. Bu alanda süresinin ne kadar olacağı ya da kaç nafakanın miktarı kişilerin evliliklerine ve maddi durumlarına göre değişim göstermektedir. Kişilerin talep edebilecekleri nafaka türlerinden bazıları;

 

 • Yardım 
 • Tedbir
 • Yoksulluk
 • İştirak

 

Nafaka ücretinin ödenmemesi durumunda kişilerin bu adım için icra davası açma hakkı vardır.  Eğer varsa ödeme yapması gereken tarafın mal varlığına el koyulur. Bu tür durumların yaşanmaması için hem tarafların ihtiyacını karşılayacak, hem de ödeme sorunu yaratmayacak işlevsel bir miktarın belirlenmesine büyük önem verilmektedir.

 

Çocuğun Velayeti 

 

Çekişmeli boşanma davalarında çocukların velayetinin kimde olacağı da büyük bir önem arz etmektedir. Çocuğun velayetinin eğer yaş çok küçük ise tereddüt etmeden anneye verildiği görülüyor. Bu alanda çocuğun yaşayacağı ortamın maddi manevi gelişimsel sürece uygun olup olmadığının da incelenmesi gerekmektedir. Gerekli olan kontroller düzenli aralıklar ile yapılarak süreç daha geniş bir hale getiriliyor. Bu denetlemeler ile çocukların menfaati tesis edilmeye çalışılır.

 

Tazminat Davası

 

Boşanma avukatı ile tazminat davası açma adımlarını da tamamlayabilirisiniz. Kişilerin evliliği sonlandırırken tazminat davası açma hakkı  daha az kusurlu ya da kusursuz olan taraftadır. Bir diğer deyiş ile eşlerden birinin hem aldatma fiilini işlemesi hem de karşı taraftan tazminat talep etmesi mümkün olmayacaktır.

 

Ayrıca tazminat bir tarafın ödüllendirilmesi diğer tarafın cezalandırılması da değildir. Hatta bunun tam aksine evlilik birliğinin parçalanmasından meydana gelen zararların en az seviyeye indirilmesi için öngörülmüş bir kurumdur. Tazminat davası açılırken ödenecek olan tutar hem sizin uğramış olduğunuz maddi manevi zarara hem de kişinin ödeme kapasitesine göre değişim göstermektedir.

 

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlaline Dikkat!

 

Bursa boşanma avukatı sizin davaya hangi tip delillere sunmanız gerektiği ile alakalı gerekli olan bilgileri anlık bir biçimde sunacaktır. Siz de özel hayatın gizliliğini tehlikeye atmadan ve suçlu konumuna düşmeden hukuki yollardan delil toplama adımlarını tamamlayabilirisiniz. Delil toplama süreci içerisinde gizli dinleme ya da görüntü kaydı gibi hususlar sizin haklılığınızı kanıtlamaz bunun tam tersine karşı tarafın haklarının ihlal edilmesi sebebi ile sizi suçlu çıkarır.

 

Alanında Uzman Boşanma Avukatı ile Boşanma Süreci Daha Kolay!

 

Boşanma avukatı Av. Burak Can Yaz boşanma davaları konusunda ne derece yetkin bir duruş sergilediğini kariyeri ile bir kere daha ispatlamıştır. Davanın açılma sürecinden başlayarak kişilerin haklarının korunması, nafaka ve tazminat başvuruların yapılmasına kadar tüm başvurular avukatınız tarafından gerçekleştirilecektir. Vekaletinizi vererek dava akışının büyük bir bölümüne katılmadan, boşanma adımının tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Avukatınız davanın hangi aşamada olduğu ile alakalı size gerekli olan bilgileri anında sunacaktır. 

 

Boşanma Avukatı Mahkemede Nasıl Savunma Yapar?

 

Mahkemede istenilen sonucu alabilmek için boşanma avukatı öncelikle tarafları dinleyerek işe başlar. Sorunu daha iyi anlayabilmek ve bunun boşanmak için yeterli olup olmadığını karar vermek adına dinleme süreci oldukça önemlidir. Bunun yeterli bir sebep olduğunu düşündükten sonra ise mahkemede sunacağı delilleri tek tek hazırlamaya koyulur. Sonrasında ise mahkemede etkili bir şekilde savunma yaparak savunmasını yaptığı tarafın istediği sonucu almasını amaçlar.

 

Mahkemelerde Boşanma Avukatı Bulundurmak Zorunlu Mu?

 

Yargı sistemimizin açıkça belirttiği üzere hangi dava söz konusu olursa olsun herhangi bir avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ama yargı sistemi hakkında hiçbir bilginiz yok ve mahkemeden iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorsanız; her alanda olduğu gibi bir uzmandan yardım almanızda fayda vardır. Söz konusu mahkemeler ve yargı sistemi olunca uzman olan avukatlar sizin için en etkili savunmayı yaparlar. Diğer yandan düşünecek olursak özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanmak istediğiniz eşinizin de bir avukat ile anlaşabileceği ve sizden daha etkili savunma yapacağını unutmamak gerekir. 

 

Boşanma avukatı seçiminde dikkat etmeniz gereken kriterlere değindiğimiz "bursa boşanma avukatı tavsiyeleri" makalemizi de okuyarak, avukat seçiminde daha dikkatli olabilirsiniz. 

 

Boşanma avukatı konusunda yardıma veya danışmaya ihtiyacınız varsa bütün sorularınıza cevap bulabilmek için ofisimizle iletişim kurunuz.

Kurucumuz avukat Burak Can YAZ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Öğrenim süresi içinde Farabi Değişim Programı kapsamında iki eğitim dönemi Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görmüştür.

Mezun olduktan sonra başlatmış olduğu avukatlık stajını başarıyla tamamlayarak avukat olmaya hak kazanmış ve akabinde Çanakkale Boğaz Komutanlığı...
Bize Ulaşın